סובסקריבשאן אפציעס פאר די פאפולערע 'קינדערליך אויסגאבע'


יעדע סובסקרייבער באקומט

2 קאמיקס ביכער דעליווערט אהיים אומזיסט!

אין די ווערט פון פערציג דאלער!
אין צוגאב צו נאך מתנות און גורלות!

יעצט ווען די קינדער זענען אינדערהיים, טוען מיר אנאנסירן א ספעציעלע סעיל, וואו איר קענט זיך איינשרייבן צו באקומען יעדע וואך די אויפגעכאפטע אינהאלטסרייכע 'קינדערליך' אויסגאבע ביי אייער טיר פאר די ביליגע פרייז פון
$16 דאלאר א חודש!

Choose your Subscription Plan

Delivery Information

Credit Card Information